Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Obchodné podmienky platia pre poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa.

Tieto Obchodné podmienky sú kompletné spolu s prílohami:

Príloha č. 1 - Poučenie o odstúpení od zmluvy

Príloha č. 2 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

1. Vymedzenie pojmov

1.1 Darčekový poukaz          

Potvrdenie o objednanej a uhradenej službe, obsahujúce tiež pokyny a informácie o možnosti jeho využitia. Darčekový poukaz oprávňuje jeho držiteľa k využitiu daných služieb a to v lehote určenej na poukaze.

1.2 Klient   

Spotrebiteľ, alebo objednávateľ Pozn.: pre účely Obchodných podmienok (najmä, ale nie len článku 10. Obchodných podmienok) sa pojmom klient môže chápať aj tretia osoba, v prospech ktorej boli služby objednané, a ktorej budú poskytnuté.

1.3 Objednávateľ  

Právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá v kontakte s poskytovateľom koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti najmä tým, že objednané služby, alebo tovar využíva ďalej pre účely svojej podnikateľskej činnosti.

Pozn.: Ustanovenia Obchodných podmienok, ktorých úpravu všeobecne záväzne právne predpisy v rámci obchodno-právnych vzťahoch nevyžadujú, sa na zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom nevzťahujú.

1.4 Ponuka                          

Konkrétna ponuka služby – plnenia, spočívajúceho v sprostredkovaní aktivity podľa výberu klienta; ponuka je prezentovaná najmä prostredníctvom webového sídla poskytovateľa, pričom obsahuje najmä identifikačné údaje poskytovateľa, popis a opis samotného plnenia, jeho cenu, ako aj ďalšie podmienky jej využitia.

1.5 Poskytovateľ    

V obchodno-právnych vzťahoch, kde klientom je objednávateľ je ním spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o., Boženy Nemcovej 653/3, 962 31 Sliač, IČO: 36 790 231, DIČ DPH: SK2022391371, zapísaná v obchodnom registri v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13203/S.

Pre účely spotrebiteľských zmlúv, kde klientom je spotrebiteľ je ním spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o., Boženy Nemcovej 653/3, 962 31 Sliač, IČO: 36 790 231, DIČ DPH: SK2022391371, zapísaná v obchodnom registri v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13203/S.

Pozn.: vo vzťahu ku konečným poskytovateľom jednotlivých služieb je poskytovateľ sprostredkovateľom  

1.6 Služba  

Činnosť, alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi poskytovateľom; súčasťou služby sa na účely Obchodných podmienok rozumie tiež kúpa tovaru – trička, plagátu, fotografie, alebo samolepky, ktoré je možné zakúpiť súčasne s objednávkou služby.

1.7 Spotrebiteľ       

Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.8 Spotrebiteľská  zmluva

Každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára poskytovateľ so spotrebiteľom.

1.9 Uzavretie zmluvy           

Výsledok prejavenia súhlasnej vôle klienta a poskytovateľa s podmienkami zmluvy. Uzavretie zmluvy predpokladá ponuku (objednávku) klienta, z ktorej vyplýva jeho vôľa byť ňou viazaný a jej akceptáciu (záväzné potvrdenie objednávky) poskytovateľom bez výhrad. Zmluva môže byť uzavretá aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Pokiaľ tretia osoba nedá súhlas, alebo súhlas odoprie, platí zmluva len medzi tými, ktorí ju uzavreli.

1.10 Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa          

Každá zmluva uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo na ktorej uzavretie dal návrh poskytovateľovi spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo uzavretá v prevádzkových priestoroch poskytovateľa, alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa poskytovateľom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo uzavretá počas predajnej akcie, alebo v súvislosti s ňou.

1.11 Zmluva uzavretá na diaľku         

Zmluva dohodnutá a uzavretá medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla poskytovateľa, elektronickej pošty, telefonicky atď.

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a klientom. V prípade, ak klientom je spotrebiteľ, zmluvné strany sú popri Obchodných podmienkach viazané tiež ustanoveniami o spotrebiteľských zmluvách zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími jeho ustanoveniami (napr. zodpovednosť za vady predanej veci), zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.    

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1 Objednávka predstavuje návrh klienta na uzavretie zmluvy. Podmienkou jej platnosti je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí/poskytnutie všetkých potrebných údajov vyžiadaných na tento účel poskytovateľom.

3.2 Objednávky je možné realizovať týmito spôsobmi:

-  Elektronickou poštou na adrese: objednavky@slovenskekridla.sk

-  Telefonicky na telefónnom čísle + 421 903 510 852

3.3 Uskutočnením objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

3.4 Zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť v okamihu prijatia objednávky poskytovateľom a účinnosť zaplatením ceny za objednané služby. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu, na adresu uvedenú klientom v objednávke. Potvrdenie prijatia objednávky nie je potvrdením o úhrade objednaných služieb.

3.5 Potvrdením o uzavretí zmluvy medzi poskytovateľom a klientom – o prijatej objednávke a úhrade služieb – je darčekový poukaz.

3.6 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena darčekových poukazov je uvedená ako súčasť konkrétnej ponuky na webovom sídle poskytovateľa; cena je tiež obsiahnutá v elektronickej objednávke, alebo oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (pokiaľ sa aplikuje).

4.2 Cena darčekových poukazov môže byť uhradená iba spôsobmi, ktoré sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa; Iné spôsoby úhrady sú možné iba po dohode s poskytovateľom. Platba v hotovosti je možná výhradne pri osobnom odbere darčekového poukazu na výdajnom mieste poskytovateľa (letisko Sliač), alebo pri odbere „na dobierku“.

5. Dodanie služieb, poštovné a balné

5.1 Miestom dodania darčekového poukazu je adresa uvedená klientom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Darčekový poukaz je možné nechať doručiť výlučne v rámci Slovenskej republiky, alebo Českej republiky (v prípade doručenia do Českej republiky však nie je možné využiť platbu „na dobierku“), alebo je ho možné prevziať osobne na výdajnom mieste poskytovateľa (letisko Sliač).

5.2 Za dodanie darčekového poukazu klientovi sa považuje jeho prevzatie buď klientom, alebo inou oprávnenou osobou, zdržujúcou sa v dobe doručenia na príslušnej adrese, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.3 K cene darčekového poukazu bude pripočítané poštovné, stanovené v závislosti od spôsobu zvolenej prepravy, spôsobu platby za objednané služby a hodnoty objednávky; podrobnosti sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa. U objednávok v celkovej výške 300,00 EUR a viac sa poštovné neúčtuje.

5.4 Balné sa neúčtuje.

5.5 Darčekový poukaz je expedovaný do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy (potvrdení objednávky klienta poskytovateľom) pri osobnom prevzatí alebo doručovaní „na dobierku“, resp. do 3 pracovných dní po obdržaní úhrady za služby.

5.6 Darčekový poukaz je možné si prevziať osobne v sieti výdajných miest prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská pošta.. V prípade, že dopravca klienta nezastihne na ním uvedenej adrese, kontaktuje ho telefonicky. Týmto spôsobom je možné tiež dohodnúť prevzatie zásielky treťou osobou. V prípade opakovaných problémov s doručením si poskytovateľ vyhradzuje právo nechať darčekový poukaz doručiť naspäť poskytovateľovi, pričom klient bude poučený o možnosti jeho osobného odberu, alebo iného spôsobu doručenia na náklady klienta. Pokiaľ klient túto možnosť nevyužije, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a účtovať klientovi storno poplatok v súlade s ods. 8.8 Obchodných podmienok (prvá veta).

5.7 V prípade straty, alebo zničenia darčekového poukazu je klient oprávnený požiadať poskytovateľa o jeho opätovné vydanie; za tento úkon je poskytovateľ oprávnený si účtovať poštovné v súlade s Obchodnými podmienkami.

6. Poskytnutie služieb definovaných v darčekovom poukaze

6.1 Klient je oprávnený využiť darčekový poukaz za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke a/alebo priamo v darčekovom poukaze. Klient využíva služby na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 Pokiaľ ponuka, alebo darčekový poukaz uvádzajú potrebu dojednania konkrétneho termínu dodania služby, klient je povinný si tento dohodnúť spôsobom tam uvedeným.

6.3 V mieste poskytovania služby je klient povinný sa preukázať darčekovým poukazom, v opačnom prípade mu môže byť poskytnutie služby odopreté a klient stráca nárok na kompenzáciu. Klient sám zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté. Pokiaľ ponuka uvádza akékoľvek riziká, alebo požiadavky na klienta, jeho odev a pod. poskytovateľ, alebo konečný poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby, pokiaľ je klient evidentne v stave nezlučiteľnom s bezpečným poskytnutím služby.

6.4 Doba platnosti darčekového poukazu, je časovo obmedzená. Po uplynutí doby jeho platnosti stráca klient nárok na poskytnutie objednanej služby a to bez nároku na kompenzáciu.

6.5 Objednaná a zaplatená služba bude poskytnutá buď priamo klientovi, alebo takej tretej osobe, ktorá bude klientom určená najneskôr pri rezervácii termínu. Po tomto čase môže byť darčekový poukaz prevedený na tretiu osobu len so súhlasom poskytovateľa. V oboch prípadoch klient v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií tejto osobe, najmä, ale nie len o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej s poskytovateľom.

6.6 Poskytovateľ môže v ponuke vymieniť, že určené služby môžu byť využité len za určitých podmienok (ročné obdobie, vek klienta a pod.). Uvedené sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na tretiu osobu, ktorá má byť konečným príjemcom služby; o tomto nie je poskytovateľ povinný zvlášť klienta poučiť.

7. Doba platnosti darčekového poukazu

7.1 Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov odo dňa vystavenia poukazu, pokiaľ nie je uvedené inak. Deň vystavenia je uvedený v darčekovom poukaze a je ním najskôr deň uzavretia zmluvy. Platnosť darčekového poukazu je okrem spôsobu podľa prvej vety ukončená vždy tiež okamihom využitia objednanej služby.

7.2 Platnosť darčekového poukazu je možné predĺžiť o ďalšie 2 mesiace za cenu 8,00 EUR, o ďalších 6 mesiacov za cenu 16,00 EUR, alebo o ďalších 12 mesiacov za cenu 24,00 EUR, a to maximálne jeden krát. Predĺženie je potrebné dohodnúť telefonicky, alebo  e-mailom prostredníctvom odkazu na webovom sídle poskytovateľa najneskôr v posledný deň platnosti darčekového poukazu.

7.3 V prípade, že bola cena ponuky, ku ktorej sa viaže darčekový poukaz, o ktorého predĺženie má klient záujem, zvýšená, a toto zvýšenie presahuje odplatu za predĺženie platnosti darčekového poukazu, je klient súčasne povinný doplatiť vzniknutý rozdiel. V opačnom prípade nedôjde k predĺženiu platnosti.

8. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

8.1 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dodatočnej nemožnosti poskytnutia objednaných služieb z dôvodov na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z uvedeného dôvodu vráti poskytovateľ klientovi cenu za služby, ako aj ďalšie poplatky, pokiaľ boli uhradené, a to spôsobom, na ktorom sa s klientom dohodne, alebo mu poskytne inú službu/služby v hodnote pôvodne objednanej služby. O zrušení služieb je poskytovateľ povinný klienta informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od zmluvy dozvie.

8.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade závažného porušenia povinností klienta, najmä povinnosti uhradiť cenu za objednané služby.

8.3 Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy potom, čo došlo k riadnemu poskytnutiu služieb.

8.4 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, okrem ak skôr došlo k riadnemu poskytnutiu služby s výslovným predchádzajúcim súhlasom klienta o začatí poskytovania služby pred uvedenou lehotou, a to aj s dôsledkami vedúcimi k zániku možnosti odstúpenia od zmluvy. Takýto súhlas musí byť udelený na základe poučenia poskytovateľom.

Poučenie je súčasťou Obchodných podmienok ako jeho príloha č. 1.

Po uvedenom termíne je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak napriek riadne uzavretej zmluve

a) mu nebol doručený darčekový poukaz, a to ani v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. uskutočnenia úhrady za služby;

b) došlo k inému závažnému porušeniu zmluvy zo strany poskytovateľa a náprava nebola vykonaná ani napriek klientovmu predchádzajúcemu upozorneniu a primeranej lehote ponechanej poskytovateľovi na tento účel.

Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy potom, čo došlo k zániku platnosti darčekového poukazu, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach výslovne uvedené inak.

8.5 Klient je oprávnený od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a to prostredníctvom formuláru, ktorý je k dispozícii na webovom sídle poskytovateľa. Pokiaľ bola zmluva uzavretá telefonicky (t.j. ústne), odstúpenie od zmluvy nevyžaduje vyplnenie formuláru, ale postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyjadrenie klienta vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

8.6 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom na to určeného elektronického formulára sa poskytovateľ zaväzuje odoslať klientovi e-mailové potvrdenie o obdržaní riadne a úplne vyplneného formulára ihneď po jeho prijatí.

8.7 Odstúpením od zmluvy stráca darčekový poukaz svoju platnosť.

8.8 V prípade dodatočnej nemožnosti klienta využiť darčekový poukaz je tento oprávnený ukončiť zmluvu a to úhradou odstupného (storno poplatku) vo výške 20 %; v prípade, ak boli služby už uhradené, storno poplatok sa započíta na úhradu za služby, s čím klient výslovne súhlasí. V prípade ak už došlo k rezervovaniu termínu, storno poplatok predstavuje 100 % z ceny služby.

8.9 V prípade vrátenia peňažného plnenia klientovi využije poskytovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti, alebo pokiaľ sa poskytovateľ a klient nedohodnú inak.

9. Rezervácia termínu, storno rezervácie

9.1 Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity je záväzná.

9.2 Rezervácia musí byť klientom uskutočnená v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti darčekového poukazu, v opačnom prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby platnosti darčekového poukazu.

9.3 Klient berie na vedomie, že rezervácia by mala byť uskutočnená najmenej dva až šesť týždňov pred plánovaným termínom dodania služby.

9.4 Rezerváciu je možné zo strany poskytovateľa zrušiť z objektívnych príčin najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom dodania služby, pokiaľ nie je uvedené inak. Klient má právo na rezerváciu nového termínu v rámci doby platnosti darčekového poukazu.  

9.5 Vo výnimočných prípadoch je možné rezerváciu zo strany poskytovateľa zrušiť z objektívnych príčin aj deň pred termínom poskytnutia služby. Klient má v takom prípade právo na rezerváciu nového termínu v rámci doby platnosti darčekového poukazu, ako aj na využitie ďalšej služby v ponuke poskytovateľa v hodnote rovnakej, alebo nižšej ako je hodnota služby vo vzťahu ku ktorej došlo k zrušeniu rezervácie.

9.6 Pri zrušení rezervácie kvôli nepriazni počasia (pokiaľ má vplyv na uskutočnenie objednanej služby) má klient právo na dohodnutie nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu.

9.7 Rezerváciu je možné zo strany klienta zrušiť bezodplatne najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom dodania služby; zrušenie rezervácie po tomto termíne, pokiaľ nie je uvedené inak, je spoplatnené storno poplatkom vo výške 50 % z ceny objednanej služby. Klient má právo na rezerváciu nového termínu v rámci platnosti darčekového poukazu za predpokladu doplatenia ceny objednanej služby.

9.8 Pri zrušení rezervácie v deň poskytnutia služby, alebo v prípade nedostavenia sa na miesto využitia služby, prepadá darčekový poukaz bez náhrady. Tým nie je dotknutý ods. 8.8 Obchodných podmienok (posledná veta).

10. Uplatnenie zodpovednosti za vady

10.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba bude poskytnutá spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek vadné plnenie je klient oprávnený reklamovať spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.

10.2 Predpokladom pre uskutočnenie reklamácie je platná a účinná zmluva medzi klientom a poskytovateľom. Reklamáciu objednaných služieb je klient oprávnený uplatniť u zodpovednej osoby, alebo písomne – na adrese Slovenské krídla, s.r.o., Boženy Nemcovej 653/3, 962 31 Sliač, elektronicky – na e-mailovej adrese info@slovenskekridla.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 903 510 852.

10.3 V reklamácii klient uvedie najmä číslo darčekového poukazu, označenie ponuky, alebo služby, ktorej sa týkal, a podrobne opíše povahu vytýkanej vady. Klient je oprávnený uviesť tiež ďalšie údaje, ktoré pomôžu prešetreniu jeho reklamácie, ako aj ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.

10.4 Klient je povinný služby reklamovať bezprostredne po dodaní chybného plnenia. Bezprostredne po prevzatí darčekového poukazu je tiež povinný skontrolovať údaje obsiahnuté v darčekovom poukaze a o prípadných nezrovnalostiach informovať poskytovateľa. Na vady, na ktoré klient neupozorní ani do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, nie je poskytovateľ povinný prihliadnuť a klient stráca nárok na opravu, resp. kompenzáciu.

10.5 Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené a/alebo rezervované.

10.6 Objednávky sú pre poskytovateľa nezáväzné až do okamihu ich potvrdenia poskytovateľom. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva klientovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo z prevádzkových, či iných objektívnych dôvodov, alebo dôvodov na strane konečného poskytovateľa služby ponuku zrušiť alebo upraviť. Pokiaľ sa tak stane do času potvrdenia objednávky, na pôvodnú objednávku sa neprihliada.

10.7 Poskytovateľ nezodpovedá za konanie klienta, ktoré viedlo k tomu, že služby nemohli byť riadne poskytnuté, najmä nezodpovedá za neskorú rezerváciu termínu plnenia služby, ktorá znemožnila jej poskytnutie, ako ani za iné prekážky, ktoré viedli k tomu, že rezervácia bola klientom zrušená.

10.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu svojej ponuky; klienti, ktorí disponujú darčekovým poukazom, vo vzťahu ku ktorému došlo k zmene, alebo zrušeniu ponuky, majú nárok na výmenu darčekového poukazu za iný; prípadné finančné rozdiely budú vyriešené doplatením, alebo vrátením časti ceny darčekového poukazu. Klient je tiež oprávnený na vrátenie celej hodnoty darčekového poukazu, vrátane ďalších poplatkov (najmä poštovného) v prípade, ak výmenu darčekového poukazu neakceptuje. Podmienkou je predloženie nepoškodeného a nevyužitého darčekového poukazu. Bez ich predloženia nemá klient nárok na kompenzáciu.

10.9 V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany poskytovateľa, alebo tretej osoby (najmä prírodné katastrofy, rozhodnutie orgánu verejnej moci, a pod.) nemá klient nárok na kompenzáciu.

10.10 V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku technickej poruchy, krátkodobej nepriazne počasia a s tým súvisiacim rizikom pre bezpečné poskytnutie služby, je klient oprávnený na uskutočnenie novej rezervácie v termíne počas doby platnosti darčekového poukazu.

10.11 V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté, alebo prerušené z dôvodov na strane klienta, najmä ak sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných látok, ktoré robia poskytnutie služieb nebezpečným pre neho, alebo tretie osoby, alebo pokiaľ sa ukáže, že klient nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služieb (najmä vek, výška a pod.), klient nemá nárok na kompenzáciu. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté, alebo prerušené z dôvodov na strane poskytovateľa, alebo konečného poskytovateľa, je klient oprávnený reklamovať vadu poskytnutej služby do 14 dní odo dňa, kedy mali byť služby poskytnuté.

10.12 Poskytovateľ prešetrí obsah reklamácie pokiaľ možno bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie; o prijatí reklamácie vydá klientovi potvrdenie. Následne je o výsledku vybavenia reklamácie, ako aj o prípadných možnostiach kompenzácie, povinný bezodkladne informovať klienta.

10.13 V prípade uznania reklamácie, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak, má klient prioritne právo na bezodkladné odstránenie vady formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb. Pokiaľ toto nie je objektívne možné, alebo pokiaľ sa poskytovateľ s klientom tak dohodnú, je možná výmena za inú aktuálnu ponuku poskytovateľa s tým, že dôjde k doplateniu, alebo vráteniu finančného rozdielu medzi cenou pôvodne zakúpeného a nového darčekového poukazu. V prípade opakovanej odôvodnenej reklamácie, a tiež v prípadoch, kedy sa tak poskytovateľ s klientom výslovne dohodne, je klient oprávnený od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť a požadovať vrátenie ceny darčekového poukazu ako aj všetkých súvisiacich úhrad a poplatkov.  

10.14 Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a na jeho reklamáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok ako aj ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o spôsobe vybavenia oprávnenej reklamácie.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Uskutočnením objednávky dáva klient poskytovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou Obchodných podmienok a zároveň/a tým so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré tento poskytol, a to v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, rok narodenia, sú získavané na dobrovoľnej báze a výlučne na účel uvedený v zmluve a Obchodných podmienkach, pričom poskytovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zabraňuje ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám, a ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.

11.3 Osobné a fakturačné údaje, potrebné pre komunikáciu s klientom budú použité výhradne pre účely objednávkového systému, pre účely interných rozborov a analýz, slúžiacich k vyhodnoteniu systému. Kontaktné údaje klientov slúžia predovšetkým na zabezpečenie plnenia záväzkov poskytovateľa zo zmluvy, ako aj na informovanie klientov o budúcich ponukách a akciách, pokiaľ s tým títo vyjadrili svoj súhlas.

11.4 Klient v pozícii dotknutej osoby má právo požadovať opravy a úpravy v osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo požadovať ich zničenie, alebo vymazanie z databáz poskytovateľa, najskôr však potom, čo došlo k zániku platnosti darčekového poukazu (najmä jeho využitím).

11.5 Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

11.6 Spracovanie osobných údajov o tretích osobách, ktoré nie sú klientmi, avšak poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné pre účely uzavretia zmluvy a plnenia podľa nej, je možné len s písomným súhlasom týchto tretích osôb.

11.7 Stránky poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na iné stránky a poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby, ponúkané na týchto stránkach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Právne vzťahy klienta a poskytovateľa sa riadia právom Slovenskej republiky.

12.2 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie Obchodných podmienok, alebo zmluvy stane neplatným, alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť ostatných ich ustanovení.  

12.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky; tieto sú pre klientov účinné od okamihu ich zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Klienti, s ktorými už poskytovateľ uzatvoril zmluvu, avšak ktorí ešte nevyužili plnenie podľa nej sú oprávnení vyjadriť bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas s novým znením Obchodných podmienok, pokiaľ zároveň dôjde k vypovedaniu zmluvy s okamžitou platnosťou; klient má v takom prípade nárok na vrátenie všetkých dovtedy poskytnutých plnení. Zmena Obchodných podmienok nadobudne účinnosť dňom uvedeným v Obchodných podmienkach, pokiaľ klient zmluvu nevypovie, alebo pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

12.4 Uskutočnením objednávky klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia Obchodných podmienok, vrátane všetkých podmienok týkajúcich sa ceny, poštovného, a pod., ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

12.5 Obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 15.3.2016.

REKLAMÁCIA

Objednávateľ darčekového poukazu môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností spoločnosti Slovenské krídla, s.r.o., alebo podľa Občianskeho zákonníka - Spotrebiteľské zmluvy - časť I., hlava piata, § 53 ods. 4 písm. f), a to do 14 dní, ak už nenastalo plnenie zmluvného vzťahu. V tomto prípade má príjemca právo na odstúpenie od zmluvy bez nutnosti uvádzania dôvodu. V ostatných prípadoch darčekový poukaz vracať nemožno, možno ho iba vymeniť za iný darčekový poukaz. Viac nájdete v našich obchodných podmienkach.