Rozhodnutie výkonného riaditeľa 2015/006/R z 29.1.2015, ktorým sa zmenili Prijateľné spôsoby preukazovania a poradenský materiál k Časti-SPO Nariadenia komisie (EU) č. 965/2012 „AMC a GM k Časti-SPO - Amendment 2“ definuje Zážitkové lety ako lety zahrňujúce extrémne akrobatické manévre vykonávané s cieľom umožniť osobám na palube zažiť nulovú gravitáciu, vysoké násobky preťaženia, alebo podobné pocity. (pozri aktualizované znenie GM1 SPO.GEN.005 Scope bod 21 na strane 7 Consolidated AMC-GM_Annex VIII Part-SPO May 2017)

Spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. môže od 16.11.2018 vykonávať s lietadlom L-29 Delfín zážitkové lety v národnom prostredí za dodržania súladu s požiadavkami Časti-SPO Nariadenia komisie (EU) č. 965/2012 „AMC a GM k Časti-SPO - Amendment 2“. Dopravný úrad na základe predložených dokumentov a vykonaného auditu prevádzkovateľa vydal Povolenie na vykonávanie leteckých prác č. SK/AW/004 a Prevádzkovú špecifikáciu č. SK/AW/004 s platnosťou do 30.11.2020. (pozri tu) Zážitkové lety vykonávajú piloti spoločnosti s príslušnou kvalifikáciou. Veliteľom lietadla pri takomto lete je pilot spoločnosti s typovou kvalifikáciou pre použitý typ lietadla. Let môže byť vykonaný len v súlade s obmedzeniami danými letovou príručkou. Ich cieľom je predvádzanie letových vlastností lietadla pri akrobatických manévroch vykonávaných s cieľom umožniť osobám na palube zažiť nulovú gravitáciu, vysoké násobky preťaženia, alebo podobné pocity. Na palube pri takomto lete môže byť len pilot lietadla a náležite poučená a pripravená osoba na palube.

Pri vykonávaní tohto druhu špeciálnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný v rámci prípravy na let zabezpečiť preškolenie a poučenie osoby na palube o priebehu a správaní sa počas letu, jeho náročnosti pre organizmus človeka, o obsahu a postupoch za letu s L-29, o spôsobe komunikácie s veliteľom lietadla ako aj o komunikácii a signáloch pri vysadení interkomu, o núdzovom opustení lietadla za letu a na zemi a o spôsobe chovania pri riešení núdzových situácii. Po úspešnom absolvovaní školenia prevádzkovateľ a osoba na palube podpíšu Čestné prehlásenie – osoba na palube lietadla, ktoré je súčasťou Prevádzkovej príručky ako Príloha č. 6.. Následne prevádzkovateľ povolí preškolenej a poučenej osobe vykonať let. Na záver prípravy si pilot lietadla a osoba na palube spoločne zopakujú normálne a núdzové postupy zamerané na konkrétny let.

Lietadlo L-29 umožňuje vykonať nasledovné manévre:

-          zatáčka s maximálnym náklonom

-          strmé stúpanie pod uhlom 60º

-          strmhlavý let pod uhlom 60º

-          bojová zatáčka

-          zvrat

-          zvrat zo stúpania

-          premet

-          prekrut

-          pravý súvrat

-          ľavý súvrat

-          pravý výkrut

-          ľavý výkrut

-          pád z horizontu

-          pád zo stúpania pod uhlom 80º

-          let na chrbte

-          pravá vývrtka

-          ľavá vývrtka

Priebeh letu a postupnosť jednotlivých manévrov si pilot lietadla a osoba na palube dohodnú v rámci prípravy na tento let.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom na: objednavky@slovenskekridla.sk , alebo telefonicky na čísle: +421903510852 .