Požiadavky a postupy na vydávanie povolenia na vykonávanie leteckých prác SM 6 v Hlave 2 - Druhy leteckých prác v časti III. Pozorovanie a hliadkovanie definujú tieto činnosti:

a)      Kontrola plodín, stád a poľnohospodárskych plôch

b)      Hliadkovanie v lesníctve

c)      Mapovanie divej zveri

d)      Hliadkovanie nad potrubiami (produktovodmi), elektrickými, komunikačnými a inými nadzemnými vedeniami

e)      Kontrola a riadenie zaplavených a zdevastovaných oblastí

f)       Riadenie dopravnej prevádzky a verejných podujatí

g)      Pobrežné a pohraničné hliadkovanie

h)      Monitorovanie snehu a námrazkových javov

i)       Meteorologické pozorovania

j)       Výskum kozmického žiarenia

k)      Fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla

l)       Dohľad pri stavebných prácach

m)     Iné

Spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. sa chce podielať na zabezpečení požiarnej ochrany lesov SR formou leteckého požiarneho monitoringu v súlade so stratégiou rozvoja lesníckej politiky MPRV SR a cieľom jednotného postupu realizácie úloh súvisiacich s ochranou lesa na území SR pred požiarmi v zmysle § 55 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení a § 46 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa, ako aj platnými predpismi o leteckej činnosti vykonávanej pri monitorovaní lesných požiarov.

Spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. pred vykonávaním leteckého požiarneho monitoringu zabezpečí výcvik letových posádok v požadovanom rozsahu. Letovú posádku tvorí pilot (veliteľ lietadla) a pozorovateľ. Výcvik zabezpečí pre vlastnú potrebu na základe povolenia Dopravného úradu a podľa schválenej osnovy.

Požiadavky na funkciu pozorovateľa:

-          absolvovanie vstupného letu s hodnotením „ PROSPEL “

-          minimálny vek 18 rokov

-          absolvovanie teoretického školenia na pozorovateľa s hodnotením „ PROSPEL “

-          absolvovanie praktických letov podľa schválenej osnovy s hodnotením „ PROSPEL “

-          predloženie platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy

-          predloženie platného obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

16.2.2015 spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. zahájila výber vhodných kandidátov na funkciu Pozorovateľ. Záujemcovia najprv absolvujú vstupný let. Po úspešnom absolvovaní vstupného letu s hodnotením „ PROSPEL “ spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. úspešného záujemcu zaradí do zoznamu vhodných kandidátov. Z tohto zoznamu podľa potreby vyberie a vycvičí nových pozorovateľov.

Dôležité informácie pre záujemcov !!!

Záujemca o vstupný let si tento let hradí v plnej výške. Cena za vstupný let typ č. 1 je 770 EUR s DPH.

Úspešný kandidát, ktorý bude zaradený do výcviku na pozorovateľa, absolvuje celý výcvik na náklady spoločnosti Slovenské krídla, s.r.o.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom na: info@slovenskekridla.sk , alebo telefonicky na čísle: +421903510852 .