Novinky

Povolenie na vykonávanie leteckých prác

3.12.2014 sme obdržali informáciu, že 28.11.2014 Dopravný úrad schválil a vydal Povolenie na vykonávanie leteckých prác č. SK/054 a Prevádzkovú špecifikáciu č. SK/054. Rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú a jeho platnosť končí dňa 30.11.2016

29.1.2015 nám Colný úrad Banská Bystrica - pobočka Zvolen vydal Osvedčenie o zaradení do evidencie užívateľských podnikov na spotrebnú daň z minerálneho oleja a Odberné poukazy poukazy na letecký petrolej JET A1 pre letiská v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Poprade, Sliači a Žiline s platnosťou do 31.12.2015.