Novinky

Informácie k motorom M-701c500

Po havárii L-39 zo skupiny Breitling z 15.9.2012 sa skomplikoval postup uschopnenia našej L-29 do letového stavu. Firma AEROHOOLDUS OŰ, ktorá vykonáva opravu našej L-29 je aj servisnou firmou pre skupinu Breitling. Kedže boli zistené nedostatky u motoru, ktorý bol používaný u havarovanej L-39, Estónsky letecký úrad vydal nariadenie, že povolí letovú prevádzku len lietadlám, v ktorých bude namontovaný motor, ktorý prešiel kontrolou vo výrobnom závode. 

Výrobný závod MOTORLET, ktorý vyrobil 9250 ks motorov M-701 už neexistuje. LOM Praha vykonával generálne opravy motorov M-701 do roku 2002, kedy bol tento výrobný program zrušený. Z tohto dôvodu sme 18.10.2012 uskutočnili osobné rokovanie v LOM Praha, kde sme sa predbežne dohodli na možnom postupe obnovy dobového rezurzu motorov M-701c500. LOM Praha potreboval získať od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) súhlas na obnovovanie dobového rezurzu motorov M-701c500. Toto povolenie LOM Praha obdržal po audite 18.4.2013. V dňoch 27.4. až 14.6.2013 boli vykonané práce potrebné pre obnovu dobového rezurzu motora M-701c500 v.č. 803013. Podrobný priebeh o postupe prác nájdete v pokračovaní.

17.6.2013 sme v LOM Praha s.p. naložili motor M-701c500 v.č. 803013. 18.6.2013 o 15:45 sme auto s motorom odstavili vo firme AEROHOOLDUS OŰ v Tallinne. 19.6.2013 sme vyložili motor a zamestnanci AEROHOOLDUS OŰ vybalili motor z prepravného obalu a zahájili prípravné práce na montáž motora do lietadla (pozri foto motora a stav lietadla). Následne do prepravného obalu zabalili motor M-701c500 v.č. C 54076 (pôvodný motor, ktorý sme kúpili spolu s lietadlom v Rusku). Následne sme naložili 2 motory (C 54076 a 711033). 20.6.2013 sme v LOM Praha s.p. vyložili motor M-701c500 v.č. C 54076, kde na ňom vykonajú práce, ktoré sú potrebné na predĺženie medziopravného dobového rezurzu. Motor v.č. 711033 sme večer vrátili pôvodnému majiteľovi v Boršicích u Buchlovic (motor je nepoužiteľný do lietadla, pretože po poslednej oprave v LOM Praha bol predurčený do odmrazovacieho zariadenia OZ 88, čo nám pôvodný majiteľ zatajil).

Predbežne na 28.6.2013 AEROHOOLDUS OŰ plánuje vykonať pozemnú motorovú skúšku. Po úspešnej motorovej skúške bude lietadlo L-29 v.č. 29 4645 pripravené na zálet a následný prelet na Sliač.

14.6.2013 motor M-701c500 v.č. 803013 úspešne absolvoval celý rozsah skúšok pred predĺžením medziopravného dobového rezurzu. Skúšobný technik p. Anton Novák dovážil rotor, zoriadil reguláciu a pri záverečnom meraní parametrov dosiahol ťah motora 8,629 kN (880 kp). P. Novák skonštatoval, že motor je v perfektnej kondícii a parametrami sa radí medzi výkonovo najlepšie motory, ktoré prešli jeho rukami. Je to výsledok precíznej práce p. Josefa Malíře, ktorý zúročil svoje dlhoročné skúsenosti z práce s motormi M-701c500 a do nášho motora vložil aj niečo naviac - svoje srdce. Na záver už len jedno - p. Josef a p. Anton - obrovské ďakujem a som nesmierne rád, že som Vás stretol PÁNI TECHNICI !!!

11.6.2013 skúšobný technik p. Anton Novák zahájil kontrolný beh motora M-701c500 v.č. 803013. Na motorovej skúške boli prítomní p. Ing. Petr Rudolf, p. Ing. Pavel Pánek, p. Josef Malíř - všetci z LOM Praha s.p., p. Ing. Milan Cibulka za ÚCL a za Slovenské krídla, s.r.o. p. Jozef Vaško a p. Dalibor Kubini. Motor absolvoval 2 spustenia, pričom motor dosiahol a splnil takmer všetky predpísané parametre (nameraný ťah motora vykázal hodnotu 7,9 kN, dobeh motora po vypnutí bol 72 s.) Pri skúške bolo zistené, že pri otáčkach nad 85 % sú namerané hodnoty vibrácií mimo povolené rozmedzie. Zástupca ÚCL p. Ing. Milan Cibulka vykonal kontrolu vykonaných opráv podľa predloženej dokumentácie, vyslovil svoju spokojnosť s priebehom motorovej skúšky a skonštatoval, že motor po dovážení splní podmienky na predĺženie medziopravného dobového rezurzu. P. Anton Novák 12.6.2013 dováži rotor motora v súlade s predpisom pre dovažovanie  M-701 na skúšobni pri prevádzkových otáčkach a vykoná opätovnú kontrolu hodnôt vibrácií a parametrov motora. Po dosiahnutí požadovaných hodnôt, bude skúšanie motora ukončené, na motore sa vykoná konzervácia na dobu 3 mesiacov a motor sa uloží do prepravného obalu. Na pondelok 17.6. 2013 sme naplánovali prebratie motora z LOM Praha s.p. a následne odvezieme motor do Tallinnu, kde prebehne jeho montáž do lietadla. 

5.6.2013 p. Josef Malíř so spolupracovníkom ukončil montáž motora a motor je pripravený na záverečný kontrolný beh na motorovej brzde. Aj touto cestou im chcem poďakovať za precízne odvedenú prácu. Zajtra bude motor zabalený do prepravnej bedny (tzv. vajíčka) a následne bude prevezený na skúšobné pracovisko LOM Praha s.p. v Starej Boleslavi, kde prebehne preskúšanie a nastavenie parametrov opraveného motora.

4.6.2013 p. Josef Malíř na motor M-701c500 v.č. 803013 namontoval agregáty. V piatok budú ukončené montážne práce a motor bude pripravený na záverečný kontrolný beh na motorovej brzde. Na útorok 11.6.2013 je predbežne naplánovaný kontrolný beh motora za prítomnosti zamestnanca ÚCL p. Ing. Milana Cibulku. Momentálne čakáme na potvrdenie tohoto termínu p. Cibulkom. Po úspešnom absolvovaní záverečného kontrolného behu motora na motorovej brzde je pripravený prevoz motora do Tallinnu, kde prebehne montáž do lietadla, pozemná motorová skúška a zálet lietadla.

29.5.2013 práce na motore sa dostali do záverečnej fázy. Ukončenie opravy motora je limitované dodaním opravených a preskúšaných agregátov. Intenzívne rokujeme na náhradnom riešení dokončenia prác na agregátoch. Po ich dodaní a montáži na motor prebehne záverečný kontrolný beh motora na motorovej brzde, pri ktorom dôjde k nastaveniu parametrov motora. Následne zrealizujeme prevoz motora do Estónska, kde prebehne montáž do lietadla, pozemná motorová skúška a zálet lietadla. 

27.5.2013 p. Josef Malíř so spolupracovníkom zahájil montáž motora M-701c500 v.č. 803013 po ukončení kontroly jednotlivých častí. Fotografie z postupu montáže nájdete tu.

Nepríjemnú správu som sa dnes dozvedel pri telefonáte do firmy W-MOTOR SERVICE, s.r.o., ktorá vykonáva opravu a preskúšanie agregátov. Pri dnešnom telefonáte p. Karelovi Šímovi, keď som chcel zistiť stav prác na agregátoch, mi mobil zdvihla p. manželka a oznámila mi, že p. Šíma včera mal mozgovú príhodu a leží v nemocnici. P. Šímovi aj touto cestou prajem rýchlu a bezproblémovú liečbu a hlavne skoré uzdravenie. Dnes som podnikol kroky na zabezpečenie náhradného riešenia opravy agregátov. Informácie o náhradnom postupe budem priebežne zverejnovať.

6.5.2013 konateľ firmy Slovenské krídla, s.r.o. podpísal Zmluvu o diele č. LOM/OÚ/2013/0005 o oprave motora M-701c500.

29.4.2013 prebehlo v LOM Praha stretnutie technickej komisie s našou účasťou. Bol odsúhlasený postup opravy. Následne sme odviezli a odovzdali agregáty z motoru M-701c500 v.č. 803013 firme W-MOTOR SERVICE, s.r.o., ktorá vykoná opravu a preskúšanie agregátov.  

27.4.2013 v LOM Praha p. Josef Malíř s 2 spolupracovníkmi vykonal demontáž motora M-701c500 v.č. 803013. 29.4.2013 o 14:00 je v LOM Praha predbežne plánované stretnutie technickej komisie s našou účasťou. Úlohou technickej komisie je zhodnotiť skutočný stav motora a stanoviť rozsah prác nutných na predĺženie dobového rezurzu. Fotografie z priebehu demontáže nájdete tu.

Po úspešne absolvovanom audite LOM Praha s.p. obdržal súhlas na predlžovanie dobového rezurzu motorov M-701c500 !!! Viac informácií si môžete prečítať tu.

Dnes (5.4.) mi z LOM Praha s.p. potvrdili zmenu termínu auditu. Audit prebehne 18.4.2013, o zmenu termínu požiadal ÚCL.

26.3.2013 predložil LOM Praha na ÚCL doplnené a opravené podklady nutné k povoleniu vykonávať práce na predlžovanie dobového rezurzu motorov M-701c500. Na 17.4.2013 je naplánovaný audit v LOM Praha, ktorý vykoná ÚCL pred vydaním povolenia. Po úspešnom audite sa konečne môžu zahájiť práce na motoroch M-701c500. Ak sa nevyskytnú žiadne ďalšie komplikácie, tak v druhej polovici mája 2013 by sme konečne chceli preletieť L-29 na Sliač.

V pondelok 11.3.2013 sme naložili v Košiciach motor M-701c500 v.č. 803013 a 12.3.2013 sme tento motor odovzdali na opravu do LOM Praha s.p.

Po 4,5 mesiacoch nastal pozitívny posun v rokovaniach medzi ÚCL a LOM Praha s.p. Doplnená dokumentácia bola doručená na ÚCL na schválenie. Bohužiaľ motor M-701c500 v.č. 792014, ktorý sa nachádza v LOM Praha, nie je možné uschopniť do letového stavu, pretože LOM Praha nebude vykonať GO motorov M-701 (na tomto motore LOM Praha nedokončil GO - zápis v motorovej knihe z 24.1.2007). Rozsah povolenia bude umožnovať len obnovu dobového rezurzu. Z tohto dôvodu na 12.3.2013 plánujeme prevoz ďalšieho motora M-701c500 v.č. 803013 do LOM Praha. Na tomto motore je potrebné obnoviť len dobový rezurz (zbytok medziopravného rezurzu je 362 hod). Dúfame, že sa už nevyskytnú žiadne nečakané problémy pri obnove dobového rezurzu a tento motor v čo najkratšom čase bude pripravený na prevoz a následnú montáž v AEROHOOLDUS OŰ v Tallinne.

Po havárii L-39 zo skupiny Breitling z 15.9.2012 sa skomplikoval postup uschopnenia našej L-29 do letového stavu. Firma AEROHOOLDUS OŰ, ktorá vykonáva opravu našej L-29 je aj servisnou firmou pre skupinu Breitling. Kedže boli zistené nedostatky u motoru, ktorý bol používaný u havarovanej L-39, Estónsky letecký úrad vydal nariadenie, že povolí letovú prevádzku len lietadlám, v ktorých bude namontovaný motor, ktorý prešiel kontrolou vo výrobnom závode.

Výrobný závod MOTORLET, ktorý vyrobil 9250 ks motorov M-701 už neexistuje. LOM Praha vykonával generálne opravy motorov M-701 do roku 2002, kedy tento výrobný program bol zrušený. Z tohto dôvodu sme 18.10.2012 uskutočnili osobné rokovanie v LOM Praha, kde sme sa predbežne dohodli na možnom postupe obnovy dobového rezurzu motorov M-701c500. LOM Praha musí získať od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) súhlas na obnovovanie dobového rezurzu motorov M-701c500.

Tento súhlas LOM Praha od ÚCL obdrží až po predložení technlogického postupu na obnovu dobového rezurzu. Momentálny stav je taký, že prvotné rokovania sú už zrealizované a na budúci týždeň má LOM Praha predložiť ÚCL na schválenie technologický postup na obnovu dobového resursu motorov M-701c500. Po schválení a obdržaní licencie môžu byť zahájené práce na obnovu dobového rezurzu nášho motora.

Zahájenie prác na našom motore predpokladáme v januári 2013, pričom práce budú ukončené kontrolným behom motora na motorovej brzde v trvaní cca 3 hodín. Po úspešnom absolvovaní kontrolného behu, bude koncom januára nasledovať prevoz motora M-701c500 do Estónska. Motor bude namontovaný do našej L-29 a prebehnú potrebné pozemné motorové skúšky. Následne bude nasledovať zálet L-29 v Estónsku. A po úspešnom zálete bude nasledovať prelet na Slovensko na letisko Sliač. Zálet a následný prelet na Slovensko však bude záležať na aktuálnom počasí (lety sa môžu uskutočniť iba za VFR deň).

Z tohto dôvodu sa všetkým záujemcom o let na L-29 ospravedlňujeme za meškanie a zahájenie letov z letiska Sliač predpokladáme na prelome februára a marca 2013.